Start
Välkommen till RIFFI!

RIFFI

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

En mötesplats för kvinnor från hela världen


Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor - RIFFI är en partipolitisk och religiös obunden paraplyorganisation som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. RIFFI består av ett 30-tal lokalföreningar som finns runt om i landet, den första lokalföreningen bildades i Stockholm 1968. Förbundet verkar inom många områden och arbetar med frågor som rör jämställdhet och integration med fokus på utrikesfödda kvinnor. I våra lokalföreningar genomförs samtidigt många aktiviteter som bidrar till att bryta isoleringen för medlemmarna. 

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter


Riksförbundets arbete utgår från ett integrations- och jämställdhetsperspektiv där aktuella samhällsfrågor är en viktig del. Genom att anordna olika slags möten vill RIFFI tillvarata kvinnors kunnande och kreativitet samt stimulera till delaktighet i samhället. Organisationen arbetar med olika projekt som bidrar till jämställdet, hälsa samt social inkludering. RIFFI arbetar genom att anordna seminarier, kurser och konferenser om aktuella teman.


Målsättning


Att verka för jämställdhet, stärka invandrade kvinnors ställning i samhället samt underlätta integrationsprocessen.


RIFFI strävar efter att förbättra invandrade kvinnors situation i Sverige genom att bland andra medverka till gynsammare introduktion och integration i landet.


RIFFI arbetar för att tillsammans med övriga kvinnor i landet uppnå en jämställd position i politiskt, kulturellt, ekonomiskt och socialt avseende.


Andra målsättningar är:

-arbeta för att  öka förståelse och gemenskap mellan invandrare och svenskar.

 -sträva efter ökad medvetenhet om invandrar- och flyktingkvinnors situation i Sverige

-motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet

-motverka fördomar mellan svenskar och invandrare samt mellan invandrargrupper

-lyfta fram de positiva aspekterna av migration

-öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället

-arbeta för ett mångkulturellt samhälle där varje individs kompetens tas tillvara

Historia


 Hur det hela började...

 

Året var 1968. Mira Kakossaios sätter in en annons i tidningen där hon frågar: “Vem vill träffa andra invandrarkvinnor, prata barn, arbete och utbildning, bekymmer och glädje?”

 

Ett hundratals kvinnor svarade och den första föreningen för invandrade kvinnor bildades i Stockholm. Målsättningen var att hjälpa kvinnor i frågor om arbete, ekonomi, barnuppfostran, misshandel samt barnpassning. Därutöver arbetade föreningen för att motverka isolering hos invandrarkvinnor och stimulera dem att ställa krav på jämställdhet både i hemmet och samhället. Ett särskilt fokus var på utbildning i svenska med samhällsorientering vilket har varit och är fortfarande en central del av verksamheten hos många lokalföreningar. Bildandet av IFFI Stockholm utmynnade i flera systerföreningar runt om i landet som tillsammans skapade riksförbundet RIFFI 1974.


Läs mer:

https://www.skbl.se/sv/artikel/MiraKakossaios          Samarbete                 


RIFFI samarbetar med olika aktörer både nationellt och internationellt kring frågor som gäller kvinnors situation samt mänskliga rättigheter.


RIFFI är medlem i följande organisationer:


  • Sveriges Kvinnolobby (SKL)
  • Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
  • Svenska FN-förbundet
  • Svenska FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter
  • Operation 1325
  • European Network of Migrant Women (ENoMW) 


Konsultativ status i FN 

RIFFI har konsultativ status i FN:s Ekonomiska och Sociala Råd ECOSOC sedan juli 1998. Denna status gäller enligt den andra kategorin d v s den som kan ges till organisationer som arbetar med en avgränsad fråga eller ett specifikt arbetsområde för ett visst FN-organ, för RIFFI:s vidkommande Kvinnofrågor


 "There is no great force for change, for peace, for justice and democracy, for inclusive economic growth than a world of empowered women"

Phumzile Mlambo-Ngcuka
"We want those with political, institutional, and economic power to lift the voices of those marginalised to create a better European Union, a better Europe and a better world for all women and girls"

#womenforeurope

Tidningen Invandrarkvinnan


RIFFI ger ut tidskriften Invandrarkvinnan som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen tar upp aktuella händelser i Sverige och ivärlden. Invandrarkvinnan distribueras som medlemstidning till medlemmarna, prenumeranter, bibliotek, institutioner m.fl.


Kontakta oss

Norrtullsgatan 45

113 45 Stockholm

08-30 21 89

Lokalföreningar

 

Lokalföreningarna är viktiga mötesplatser där du kan träffa andra kvinnor, skapa samhörighet och bryta isoleringen. Som medlem får du möjlighet att diskutera viktiga frågor, utbyta erfarenheter och samlas kring gemensamma intressen. En del föreningar anordnar friskvård i form av motion. Varje lokalförening arrangerar själv sin verksamhet i form av möten, kurser, seminarier etc.

 

 

 

Folj oss på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.